Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - 1000 en 1 nacht

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 1000 en 1 nacht, gevestigd te ;s-Hertogenbosch in de Korenbrugstraat 2, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74060511.

1.2 Door een bestelling te plaatsen, gaat de klant akkoord met deze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen en Overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van 1000 en 1 nacht zijn vrijblijvend. 1000 en 1 nacht behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dit op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling door 1000 en 1 nacht. 1000 en 1 nacht is gerechtigd bestellingen te weigeren of voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3. Prijzen en Betaling

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten of andere heffingen, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden via de door 1000 en 1 nacht aangeboden betaalmethoden.

3.3 In geval van niet-tijdige betaling is de klant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is 1000 en 1 nacht gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

4. Levering

4.1 1000 en 1 nacht streeft ernaar om bestellingen binnen [aantal] werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Levering vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.

4.2 De levertijden zijn indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

4.3 1000 en 1 nacht is gerechtigd de levering in gedeelten te verzenden.

5. Retourneren en Herroepingsrecht

5.1 De klant heeft het recht de bestelling binnen 14 dagen na ontvangst zonder opgave van redenen te annuleren. De klant dient de producten ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking terug te sturen.

5.2 De kosten van retourzending zijn voor rekening van de klant, tenzij het geleverde product defect of verkeerd is geleverd.

5.3 Na ontvangst van de geretourneerde producten zal 1000 en 1 nacht binnen 14 dagen het aankoopbedrag terugbetalen.

6. Aansprakelijkheid

6.1 1000 en 1 nacht is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door onjuist gebruik van de producten.

6.2 De aansprakelijkheid van 1000 en 1 nacht is beperkt tot het bedrag van de aankoopprijs van het product.

6.3 1000 en 1 nacht is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

7. Privacy

7.1 1000 en 1 nacht respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

7.2 1000 en 1 nacht gebruikt de klantgegevens uitsluitend voor het verwerken van de bestelling en, indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven, voor marketingdoeleinden.

8. Toepasselijk Recht en Geschillen

8.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 1000 en 1 nacht partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.2 Geschillen tussen 1000 en 1 nacht en de klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 1000 en 1 nacht is gevestigd.

9. Wijziging Algemene Voorwaarden

9.1 1000 en 1 nacht is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip.

9.2 Indien de klant een wijziging in de algemene voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.